หน้าเว็บ

คำขวัญโรงเรียน

ศึกษาดี มิวินัย กายใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนความขยัน มุ่งมั่นสามัคคี หลีกหนียาเสพติด คิดช่วยสังคม

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียน 27 มกราคม 2557


                   ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน บ้านยางชุมใหญ่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไป

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗


โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ จัดกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ อย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำงานหนักมาตลอดปี ให้มีแรงในการทำงานปี ๒๕๕๗ ต่อไป ขออำนวยพรให้ชาวยางชุมใหญ่ และทุกๆ คน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปีและตลอดไปเทอญ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ลงแขกเกี่ยวข้าว

      เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ได้ร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาหลังโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และฝึกฝนการเป็นชาวนารุ่นใหม่ ก่อนที่วัฒนธรรมนี้จะหายไป แล้วเสร็จในวันเดียว คุณครูเอารถมาสีข้าวให้ได้ ข้าว ๒๑ กระสอบ นำไปเป็นอาหารกลางวันต่อไป ขอปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนแล้วเสร็จค่ะ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ.

                                               http://www.noesqa.or.th/
               โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  นายวิบูลย์  เฉลิมวัฒน์ และนางสาวสุดา  หงษ์คำ  ด้วยความยินดียิ่ง

ร่วมแรงร่วมใจซ่อมใจซ่อมสนามเด็กเล่น
                  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทุกท่านที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นของเรา ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย แก่เด็กที่มาเล่นสนุก ทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่น่าเรียนมากขึ้น  นักเรียนของเราจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เฮือนกาชาด

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สภากาชาดไทย และส่วนราชการอำเภอยางชุมน้อย ได้ร่วมกันมอบ "เฮือนกาชาด" ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ (เฮือนกาชาด) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ มอบให้แก่ นางวาฬ   ไววิชา  บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๘ ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และได้ช่วยกันสร้างสรรสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบใจนักเรียนยางชุมใหญ่ทุกคนที่ได้ไปร่วมงานนี้ อันจะเป็นการฝึกจิตใจให้มีความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อให้ตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป

รณรงค์เลือกตั้ง

                                 
เมื่อ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนชาวอยางชุมใหญ่  ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มแม่บ้านยางชุมใหญ่ และคณะประชาชนชาวยางชุมใหญ่ ที่ได้ให้ความร่วมมือและดูแลพวกเราเป็นอย่างดีในการรณรงค์ในครั้งนี้